הגראי"ל: אלו שהתחמקו בבחירות – על תלמידיהם "לחפש רבנים אחרים"

שמואל הכהן
|
ט' ניסן התשע"ד / 09.04.2014 09:57
הסכסוך הליטאי • הגאון רבי משה יהודה שניידר, החברותא של הגראי"ל שטיינמן: "רבינו אמר כי הרבנים ומורי הוראה שלא צייתו לקול קריאת גדולי הדור שליט"א, אין לשאלם ולסמוך על פסקי הלכות שלהם"

הבחירות המקומיות האחרונות גרמו לקרע קשה בציבור הליטאי: דעתם של הגראי"ל שטיינמן והגר"ח קנייבסקי נחרצת נגד מצביעי מפלגת בני תורה-עץ ונגד קוראי ביטאון מפלגת בני תורה – 'הפלס'. אלא שכעת נראה כי הקרע עולה מדרגה.

לפי מה שפרסם אמש (שלישי) החברותא של הגראי"ל, הגאון רבי משה יהודה שניידר, עולה כי אם היו רבנים ומורי הוראה שחשבו לחמוק מהמחלוקת, בכך שלא יכריעו לשואלים אותם לאיזו מפלגה להצביע – הרי שהוראתו של הגראי"ל היא נחרצת נגד אותם אלו היושבים על הגדר, וקורא לתלמידיהם לחפש רבנים חדשים.

כזכור, בבחירות המקומיות נמנעו כמה מגדולי הרבנים הליטאיים מלהכריע, כמו למשל הגרמ"צ ברגמן והגר"מ גרוס ששהו בחו"ל בכל תקופת הבחירות, הגרמ"י שלזינגר (שנמנע מלהכריע לגבי הבחירות בירושלים), וכן המשגיח הגר"ד סגל ששהה בחו"ל.

וכך כותב הגרמ"י שניידר בפלפול תורני, שבסופו ההכרעה האקטואלית:

"בבא קמא צ"ט ע"ב, ההוא מגרומתא דאתאי לקמיה דרב טרפיה וכו' דאיבעי ליה לאכשורי כר' יוסי בר' יהודה וטרפה כרבנן וכו' דלא אוכלך ספק איסורא ומנעך מספק גזילה. וכת' תוס' שהיה רב מחמיר עליו לפי שהיה עם הארץ שלא יבא להקל בשאר טבעות.

"ושאלו אם לתלמידי חכמים שהיו יודעים האמת שההלכה היא כר"י ב"ר יהודה, היה מותר לאכול ממגרומתא זו. ואמר רבינו דאחרי שאסרו רב, הרי זה אסור לכל העולם. וביאר דפסק הלכה בדיני איסור והיתר, אינו סתם גילוי מילתא אם הדבר מותר או אסור, אלא זה כח של פסק הלכה שצריך לשמוע לדבריו מדין "לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל", וממילא אחרי שאסרו רב, הרי זה בלא תסור.

"לפי זה מבואר היטיב מה שאמר רבינו לפני כמה חדשים, כי אותם רבנים ומורי הוראות שלא צייתו לקול קריאתם של גדולי הדור שליט"א, אין לשאלם ולסמוך על פסקי הלכות שלהם.

"דמאחר שכל כחו של מורה הוראה הוא מצד לא תסור, ממילא אם הוא בעצמו אינו מקיים לא תסור, לא שייך שיהיה על דבריו לא תסור. ואף על אלו שהתחמקו נשאל רבינו ואמר – לחפש רבנים אחרים". עד כאן דברי הגרמ"י שניידר.