מאבקי השליטה בקהילת חב”ד בעיר אלעד: מדוע נסגר המניין החדש?

בעוד רב קהילת חב"ד בעיר אלעד, הגאון רבי זלמן ירוסלבסקי, מבקש למקסם הישגים עבור קהילתו - חלק מבני הקהילה זועמים: "מרגישים כאילו אנחנו בשטיבעלך של גור" • מדוע התעקש הרב לסגור מניין חדש, ומי ניסח את 'מכתב הדיקטטורה' שהסעיר את חב"ד
יוסף גרינבוים
ב' סיון התשע"ח / 16.05.2018 17:23

1.

חייה השלווים של קהילת חב”ד המתגוררת בעיר החרדית אלעד עלו בתקופה האחרונה על שרטון – והרוחות סוערות.

בראש קהילת חב”ד באלעד, המונה כ-250 משפחות, עומד הגאון רבי זלמן ירוסלבסקי – בנו של הגאון רבי יצחק יהודה ירוסלבסקי, ראש בית דין רבני חב”ד. הרכב הקהילה כולל חסידים שורשיים, אבל גם הרבה מאוד בעלי תשובה. עד היום הקהילה פעלה בהרמוניה מלאה.

לאחרונה החלו בקהילה לתכנן את העתקת בית הכנסת של חב”ד ברחוב חייא, שהפך צר מהכיל את כל המתפללים, כדי להקים על השטח הקיים מרכז חב”ד חדש. קבוצת אברכים מהקהילה החליטה כי מדובר בשעת כושר לעקור ולהקים מניין במקום אחר, קטן יותר.

אמרו ועשו: שכרו מקום מול המרכז המסחרי רייסדור, ברחוב בן שטח 21. מקום קטן, מספיק גג ל-20 איש.

אלא שאז הגיע שאול אופן, אחד מעסקני הקהילה, המקורב אל הרב, אל מקימי המניין ודרש מהם לסגור את המקום החדש, תוך שהוא מציג את התנגדותו של הרב למהלך.

כשהאברכים עמדו על שלהם, הגיש להם, כעבור מספר ימים, מסמך וביקש: תחתמו. זה התנאי לפתיחת מניין חדש.

אם לעשות את הסיפור הארוך קצר: הלחצים על האברכים פעלו והוחלט לסגור את המניין.

2.

קודם שנצטט קטעים מהמסמך נציין כי הוא הופץ בקבוצות וואטסאפ של חב”ד, עורר תהיות – וגם ביקורת.

“זה מסמך שמזכיר קצת את השליטה של גור במתפללי השטיבלעך”, טען גורם חב”די, שלא קשור ישירות למאבק, אבל הזדעזע כאשר קרא את המכתב בשיחה עם חרדים 10. “היו הרבה תגובות בציבור נגד המכתב, שטענו שהוא סותר את ‘רוח חב”ד בארץ ובעולם'”.

נדגיש: הרב ירוסלבסקי מכחיש כל קשר למכתב, וטוען כי אחד מאנשיו הוא שניסח אותו ושיגר למתפללים, פותחי בית הכנסת החדש.

הנה המסמך המקורי, ששוגר למתפללים על ידי איש אמונו של הרב:

הנידון: הסדרת פעילות – סניף בית הכנסת ‘דרך מצוותיך’.

אלעד

ללא רגע דל. העיר אלעד. צילום: FLASH90

“והאמת והשלום אהבו – להלן הסכם הסדרת פעילות סניף בית הכנסת ‘דרך מצוותיך’, שמעון בן שטח 21, בניהולם של האברכים המסורים הרב ישראל חן, ר’ צחי יאיר ור’ אברהם בריימן שיחיו.

1. כללי:

א. בתקופה הקרובה עתיד ביכנ”ס דרך מצוותיך להעתיק את מקומו, לצורך בניית מרכז חב”ד. מתוך רצון לספק מענה לקהילת אנ”ש המתפלל בביהכנ”ס וגר באזור יחסית מרוחק, החליטו המר”א של קהילת חב”ד, יחד עם גבאי ביהכנ”ס לאפשר את הקמתו של מניין תפילה בשבתות באזור המרכז המסחרי רייסדור (רימון).

ב. מתוך רצון לתת מענה לציבור מחד, ולצמצם את הפגיעה הקהילתית הכרוכה בפיצול מאידך, עלה צורך בגיבוש חוזה, שיאזן בין שני הצרכים ויסדיר את אופן פתיחת המניין.

2. הגדרות כלליות

א. המרא דאתרא קהילת חב”ד אלעד הוא הרה”ג הרה”ח הרב שניאור זלמן ירוסלבסקי שליט”א.

ב. גבאי בית הכנסת ‘דרך מצוותיך’ הם ר’ שלום רוזנברג, ר’ יניב ארוסי ור’ דורון ברגר.

ג. גבאי סניף בית הכנסת ‘דרך מצוותיך’ הם הרב ישראל חן, ר’ צחי יאיר ור’ אברהם בריימן.

ד. כלל המתפללים בבתי הכנסת חב”ד באלעד – אנ”ש והמקורבים – מהווים חלק חשוב ומשמעותי מקהילת חב”ד אלעד בהנהגתו של רב הקהילה.

ה. כלל העסקנים והמתפללים יפעלו מתוך אהבת ישראל ובשיתוף פעולה בכדי לסייע איש לרעהו, תוך שמירה על כבוד הדדי והקפדה על יקום הנחיות המר”א.

3. התחייבויות נוספות

א. לתמוך בקהילה ובמוסדותיה ולציית באופן מוחלט לרב הקהילה וכן לעודד את אנ”ש והמקורבים לציית לרב הקהילה כמרא דאתרא בכל נושא שהוא (כולל הצבעה בבחירות על פי בקשת רב הקהילה).

ב. סניף בית הכנסת יפעל בכתובת שמעון בן שטח 21 בלבד. חל איסור להקים בית כנסת חדש או להעתיק את סניף בית הכנסת למקום אחר, אלא באישור כתוב של רב הקהילה.

תפילה

אילוסטרציה. צילום: פלאש90

ג. סניף בית הכנסת יפעל ע”פ הנחיות רב הקהילה כפי שיגדיר הרב מעת לעת וע”פ שיקול דעתו הבלעדי.

ד. סניף בית הכנסת לא יפעל תחת אף עמותה, מלבד עמותת ‘דרך מצוותיך’ (מספר עמותה 9999). במידה וסניף בית הכנסת יפעל באמצעות העמותה, תהיה חובת דיווח כמתחייב בחוק, ובית הכנסת ישתתף ב-50% מהוצאות השנתיות של אחזקת העמותה.

ה. סניף בית הכנסת יפעל באופן זמני עד שבית הכנסת ‘דרך מצוותיך’ יפעל בתוך מרכז חב”ד ההולך ונבנה או עד שיחליט רב הקהילה על הפסקת הפעילות בסניף בית הכנסת – המוקדם מביניהם.

ו. סניף בית הכנסת יפעל בשבתות בלבד. בימי חול לא תתקיים כל פעילות בבית הכנסת. בחגים שבהם הקהילה תשכור אולם חיצוני לתפילות – הסניף יהיה סגור והמתפללים יופנו להגיע לאולם.

ז. לא תתבצע העברה או מכירה של בית הכנסת לאף גורם אלא באישור כתוב של רב הקהילה.

ח. הגבאים יגדירו בתיאום עם עסקני הקהילה מקום נכבד לרב הקהילה בסניף בית הכנסת. מפעם לפעם ע”פ החלטתו יגיע רב הקהילה לבית הכנסת וישא דברים. הגבאים יתמכו ברב הקהילה ובמעמדו בע”פ ובכתוב.

ט. פניות לעירייה יתבצעו אך ורק לאחר קבלת אישור בכתב מהמד”א.

י. כלל אנ”ש באלעד, ובכללם מתפללי סניף ‘דרך מצוותיך’ נדרשים להיות בעלי הו”ק לטובת קופת הקהילה, בסכום שנקבע מעת לעת ע”י גבאי ביהכנ”ס ‘דרך מצוותיך’ (כמפוורט בסעיף 2.ב. ) שאר ההכנסות של בית הכנסת (עליות, מכירות, תרומות) ישמשו עבור ההוצאות של סניף בית הכנסת.

יא. כל המינויים לעסקנות והגדרות התפקידים בקהילה יהיו באחריות הרב ובסמכותו הבלעדית. המינויים לתפקידי גבאי בסניף בית הכנסת – רק לאחר אישורו בכתב של רב הקהילה. כלל העסקנים בקהילה (כולל הגבאים) יחתמו על מסמך העסקנים.

יב. לא להוציא שם רע על אף אדם.

יג. לא לחשוף נתונים קהילתיים או אישיים או כל מידע שנתבקשתי שלא לגלותו או כל מידע חסוי אחר הקשורים לקהילת חב”ד אלעד ולאנשיה, אלא אם התקבל לכך אישור מפורש מרב הקהילה. האמור איננו סותר כמובן חובת דיווח הנובעת מעילה חוקית.

יד. להציג לרב הקהילה ולבאי כוחו כל נתון שיבקשו מכל סוג שהוא ובשקיפות מלאה ולפעול בשיתוף פעולה מלא עם רב הקהילה ובאי כוחו.

טו. כלל אנ”ש בחב”ד אלעד עובדים ויעבדו בשיתוף פעולה מלא. עם זאת, במקרה וייווצרו אי-הסכמות בכל נושא שהוא, הדבר יובא להכרעת רב הקהילה הרב ירוסלבסקי שליט”א כבורר יחיד, וכולם מתחייבים לציית באופן מוחלט להחלטתו ללא עוררין.

תפילה, תפילין, חב"ד

אילוסטרציה. צילום: Nati Shohat/Flash 90.

טז.הצהרות ופרסומים הקשורים לפעילות בית הכנסת – בסמכות גבאי הסניף. עם זאת, במידה ויתבקשו ע”י הרב או בא כוחו מתחייבים להסיר כל פרסום שיתבקשו. כמו כן מתחייבים להימנע מהוצאת פרסום כלשהו אלא באישור כתוב של רב הקהילה (או בא כוחו כפי שיגדיר הרב).

יז. הח”מ מתחייבים להימנע מהצהרות ופרסומים כלשהם מעבר לפעילות בית הכנסת (בע”פ, ווטסאפ, הודעות כתובות, תקשורת או כל אמצעי פרסום אחר) הקשורים לקהילת חב”ד אלעד או מייצגים את הקהילה, אלא באישור כתוב של רב הקהילה (או בא כוחו כפי שיגדיר הרב).

יח. קיום מסמך זה כלשונו הינו תנאי לעסקנות ו/או מילוי תפקיד כלשהו בקהילת חב”ד אלעד ובבית הכנסת.

יט. למען הסר ספק: ההתחייבויות הנ”ל בתוקף לתמיד, גם לאחר סיום התפקיד.

יהי רצון שנעשה נח”ר לרבי נשיא דורנו, וכל מעשינו לשם שמים, בהצלחה רבה ומופלגה וקויים בנו הנאמר ‘וכל העוסקים בצרכי ציבור באמונה הקב”ה ישלם שכרם’לנח”ר בגו”ר כפי רצון הרבי, בני חיי ומזוני וכולהו רויחי.

עד כאן לשון המכתב.

3. 

לפני כשבועיים הגיע אל הרב אחד המתפללים, יהודי כבן 70,  שמצא מקומו במניין החדש, והסביר שקשה לו ללכת – וכי המניין החדש ממש חשוב עבורו באופן מיוחד.

הרב הציע: ‘נעשה שבת אחת באחדות, בבית הכנסת שלנו, כולם יגיעו, ולאחריה הכול יסתדר’.

במקביל, שיגר הרב מכתב הבהרה, לפיו לא הוא ניסח את המכתב המקורי והציע נוסח אחר.

“ערב טוב ומבורך!

לאור בניית מרכז חב”ד ‘דרך מצוותיך’ באלעד, והצורך להעביר את ביכנ”ס דרך מצוותיך למיקום חלופי, מתקיים שיח בין הגבאים ועסקני הקהילה לבין מספר אברכים חשובים מאנ”ש על אופן הקמת מניין נוסף בשבתות באזור מרכז רימון.

המהלך מתבצע מתוך רצון להיטיב עם מתפללי ביהכנ”ס בעקבות המרחק שנוצר ביחס למקום החלופי, ולמנוע פיצול בתוכנו.

אף על פי שהמניין החל לפעול ללא אישור הרב, כפי שמתחייב בהלכה (ואנו בטוחים שמדובר בכוונות טובות), הרב ראה לנכון להביא לפתיחת המניין לאחר שיוסדרו הפרטים בין גבאי ביהכנ”ס לבין גבאי המניין החדש, בליווי אחד מעסקני הקהילה, והשאיר את הדבר בידיהם.

תפילה, תפילין, חב"ד

אילוסטרציה. צילום: Nati Shohat/Flash 90.

עד כה נכתבה על ידי נציג הגבאים טיוטה ראשונית שאמורה להוות את הבסיס להתייחסות הצדדים. בסיומו של התהליך, לאחר שיגיעו להסכמה, יובאו הדברים בפני הרב לאישורו.

לצערנו, למרות הדיסקרטיות המתבקשת במצב זה, מופצת בשעות האחרונות טיוטת המסמך בקרב מעגל רחב של אנ”ש מחוץ לקהילה, מתוך מה שמסתמן ככוונה לפגוע בקהילה. זו אינה דרכנו!

בברכת ‘והאמת והשלום אהבו'”.

 4.

המתפללים קיוו שבכך הסתיימה הסאגה. אלא שעוד אירוע נכנס ‘לתמונה’.

שבוע לפני, הרב ציטט את אותו יהודי מבוגר, וציין כי דיבר דברים שאינם תואמים את רצון הרב. כשהתברר שהייתה זו טעות, הבטיחו לאותו יהודי שבשבת שלאחר מכן תגיע התנצלות מצד הרב, כולל ‘ברכת הדרך’ למניין החדש.

היהודי הגיע לתפילה, המתין להתנצלות ולהבהרה, וכשזו איחרה לבוא הביע מחאה. כשראה זאת הרב, קם ואמר: אתם רואים? מזה בדיוק חששתי, והחליט לסגור את המניין החדש.

בשיחה עם אחד מהמתפללים במניין ‘החדש’, הוא מספר: “ראשית, זה נכון שההתפרצות של היהודי המבוגר לא הייתה מתאימה ולא במקום. אבל צריך להבין שהיהודי לא התכוון חלילה לדבר נגד הרב, אלא הביע את כאבו על המחלוקת שנוצרה בקהילה בגלל ‘עסקנים’ למיניהם”.

“חשוב לספר”, ממשיך האיש ואומר, “כי במהלך שתי השבתות בהן התפללנו במניין החדש, היו תפילות ממש מרוממות ומיוחדות. בעוד במניין הרגיל מתחילים רשמית בשעה 10:00, אבל תכלס ב-10:15, ואז דרשה של 30 דקות, בצפיפות ובחום, ואז מתחילים במכירת העליות, התוועדות – ומגיעים הביתה ב-14:00 או אפילו 15:00, במניין הקטן התחילו בשעה 10:00 בדיוק וסיימו ב-12:00. בתחושה שלנו, במניין הגדול התפילה איטית בהגזמה, יוצא שכל שבת היא כמו ראש השנה מבחינת התארכות התפילה”.

“אצלנו במנין החדש”, הוא מוסיף, “אחרי התוועדות של רבע שעה היו מגיעים הביתה, והנשים ממש היו מרוצות מההסדר החדש. לא לכל אחד מתאים המניין הגדול, חשוב שתהיה עוד אפשרות. למרבה הצער, האופציה נסגרה בפנינו”.

הוא מספר כי נכון לעכשיו, הלחצים פעלו את שלהם והמניין נסגר, “למגינת לב המתפללים”.

כאשר פנה חרדים 10 אל שאול אופן בשאלה, האם הוא שהגיש למתפללי הסניף החדש של בית הכנסת את מסמך ההתחייבויות – הוא שיגר אלינו, בתגובה, את מכתב ההבהרה שכתב רב הקהילה, לפיו מדובר בטיוטה ראשונית.

 

12

 

 

הדפס כתבה

תגובות

הוסף תגובה חדשה
אין תגובות